Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 23/2019 2019-06-04 Udzielenie prokury

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku uchwałą Zarządu Emitenta został powołany prokurent samoistny Spółki w osobie Pana Adama Pracławskiego na okres od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Informacje o Panu Adamie Pracławskim:
Pan Adam Pracławski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2010 roku Pan Adam Pracławski wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jest on członkiem samorządu adwokackiego – pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W przeszłości Pan Adam Pracławski był członkiem kadry olimpijskiej oraz kadry narodowej w szermierce.

 

Pan Adam Pracławski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
 

Tomasz Mihułka CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

.