Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2018 2018-07-06 Informacja o złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o:


1) złożeniu w dniu 3 lipca przez Kancelarię Adwokacką "Lang i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka złożeniu w dniu 3 lipca 2018 roku przez Kancelarię Adwokacką "Lang i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka" spółkę komandytową z siedzibą we Wrocławiu działającą na zlecenie Emitenta do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosku o zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 4 października 2017r. przed notariuszem Beatą Janowską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej I Wydział Cywilny nadał klauzulę wykonalności uprawniającą Marcina Pomirskiego do prowadzenia egzekucji wobec Emitenta na kwotę 14.268.412 zł., poprzez zawieszenie egzekucji prowadzonej na podstawie tego tytułu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Macieja Jankowskiego.
Wierzytelność, której dotyczy w/w wniosek o zabezpieczenie wynikała z udzielonego w dniu 4 października 2017r. przez Emitenta poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z zawartej w tej samej dacie umowy pożyczki pomiędzy Marcinem Pomirskim, Izabelą Daroszewską i Jackiem Daroszewskim – Prezesem Zarządu Emitenta - umowy pożyczki w kwocie 13.500.000 zł. (słownie : trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych). W tym samym Emitent poddał się egzekucji zapłaty pożyczonej kwoty wraz z umownymi odsetkami, prowizjami i kosztami na podstawie art. 777 § 1 pkt 4_ i 5_ k.p.c. do kwoty 15.000.000 zł. (słowie : piętnaście milionów złotych).
W dacie dokonania pożyczki, poręczenia i złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji Emitent nie był w posiadaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wyrażającej zgodę na dokonanie poręczenia na rzecz Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwała taka nie została też podjęta w terminie do dnia 4 grudnia 2017r. tj. w ciągu 2 miesięcy od dokonania w/w czynności.
Wierzyciel Marcin Pomirski wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, na podstawie którego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Maciej Jankowski wszczął egzekucję wobec Emitenta. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci w/w aktu notarialnego, któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej I Wydział Cywilny nadał klauzulę wykonalności uprawniającą Marcina Pomirskiego doprowadzenia egzekucji wobec Emitenta został złożony z uwagi na nieważność czynności prawnej – poręczenia Emitenta udzielonego w dniu 4 października 2017r. wynikającą z treści art. 15 § 1 k.s.h w związku z art. 17 § 1 k.s.h.
Aby zabezpieczyć Emitenta przed skutkami prowadzenia w dalszym ciągu postępowania egzekucyjnego do czasu wniesienia odpowiedniego powództwa został przygotowany i złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia Emitenta.


2) wszczęciu i zakończeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Emitenta na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Inspektorat we Wrocławiu w celu wyegzekwowania składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2018r.w wyniku którego została wyegzekwowana od Emitenta kwota 313.483,20 zł.


3) wezwaniu Emitenta przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2018r. do zapłaty kwot :
a. 406.394,75 zł. z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy o zarządzanie Fast Finance Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusz") z dnia 24 maja 2012 r. ("Umowa"),
b. 852.961,36 zł. z tytułu nienależnych wpłat środków pieniężnych dłużników Funduszu na rzecz Emitenta,
c. 41.102,88 zł. odpowiadającej wysokości środków pieniężnych na rachunku depozytowym Funduszu wydatkowanych przez Emitenta niezgodnie z Umową
 

Zasadność roszczeń objętych wskazanymi wyżej wezwaniami jest obecnie wyjaśniana przez Emitenta w ramach prowadzonego przeglądu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2018.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.