Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2012 2012-12-14 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Spółki informuje, że ustanowiony został zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości, będących wierzytelnościami znajdującymi się w portfelu Fast Finance S.A.:

 

1/ Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu - Kancelarii Prawnej, zabezpieczającej interesy obligatariuszy dla planowanego programu emisji obligacji, maksymalna kwota na jaką może zostać przeprowadzony program emisji to 20 mln zł.

 

2/ Zastaw został ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia 10 grudnia 2012, przy czym Zarząd Spółki otrzymał dnia 13 grudnia 2012 r. odpis z rejestru zastawów.

 

3/ Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności posiadanych przez Fast Finance S.A. z tytułu niespłaconych kredytów konsumenckich. Wartość wierzytelności oszacowano na 50 004 281,19 zł.

 

4/ Na dzień wpisu zastawu, szacunkowa wartość wierzytelności przyszłej, która jest zabezpieczona zastawem (emisji obligacji), to 20 mln zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności będących przedmiotem zastawu w księgach Emitenta wierzytelności wynosiła na 26.11.2012 r. 50 004 281,19 zł.


5/ Osoba, na rzecz której ustanowiono zastaw, nie jest powiązana z Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.

 

6/ Aktywa zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.