Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2014 2014-03-20 Rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 marca 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 228/14 z dnia 25 lutego 2014 roku, w dniu 21 marca 2014 roku w Krajowym Depozycie, pod kodem PLFSTFC00061, nastąpi rejestracja 8.600 (słownie: osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.