Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2021 2021-06-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym przekazuje treść uchwal podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z informacjami na temat głosowań.
Dodatkowo Zarządca przekazuje informacje:


1_ Na mocy podjętej uchwały nr 2 A Zwyczajne Walne Zgromadzenie usunęło z porządku obrad następujące punkty:
punkt 18_ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
punkt 19_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami
2_ ogłoszono jedną przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Po dokonaniu wyboru członka Rady Nadzorczej w ramach grupy wznowiono i kontynuwano obrady zgromadzenia.
3_ Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokonano w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych _"KSH"_ wyboru Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Na mocy art. 385 § 8 KSH wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.


Do składu Rady Nadzorczej Emitenta zgodnie z procedurą opisaną w w/w przedpisach powołani zostali:
- Pan Piotr Szwedo,
- Pan Marian Noga,
- Pan Andrzej Grabiński,
- Pan Marek Szmigiel,
- Pan Łukasz Karpiński

 

Informacje o członkach Rady Nadzorczej Spółka przekaże odrębnym komunikatem.

 

Podstawa prawna :§ 5 pkt 5_ oraz § 19 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Fast_Finance_SA_-_ZWZ_30.06.2021_podjete_uchwaly.pdf (272.28KB)

Komunikaty prasowe

.