Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2022 2022-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] niniejszym przekazuje treść uchwal podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z informacjami na temat głosowań.


Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 r. poz. 757].

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

ZWZ_Fast_Finance_30062022_podjete_uchwaly.pdf (195.55KB)

Komunikaty prasowe

.