Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 61/2020 2020-08-04 Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – złożenie wniosków

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ wniosek o dokonanie scalenia wszystkich akcji Emitenta, które są zdematerializowane i znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_, tj. 13.750.000 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,04 zł oznaczonych kodem ISIN PLFSTFC00012. Scalenie akcji ma nastąpić w stosunku 20:1, co oznacza, że po zakończeniu tego procesu Spółka będzie posiadać 687.500 zdematerializowanych akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,80 zł.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem scalenie ma nastąpić 25 sierpnia 2020 r., natomiast dniem referencyjnym będzie 18 sierpnia 2020 r. Dzień referencyjny to dzień, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu.

 

Proces scalenia akcji w KDPW wymaga zawieszenia obrotu tymi akcjami, dlatego Spółka złożyła również wniosek w GPW o zawieszenie obrotu akcjami w terminie od 13.08.2020 r. do 25.08.2020 r. _łącznie z tymi dniami_.

 

Powyższe jest konsekwencją uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej 2 marca 2020 r. oraz postanowienia właściwego sądu o rejestracji scalenia akcji Spółki w KRS.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.