Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2017 2017-01-16 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, ”Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wymaganych środków pieniężnych na wypłatę odsetek i wykup 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł („Obligacje serii M”) przeprowadzany w ramach okresowej amortyzacji obligacji serii M.
Wypłata odsetek i wykup Obligacji serii M zgodnie z zakładaną liczbą 466 sztuk zostanie dokonany niezwłocznie po dokonaniu wykupu Obligacji Emitenta serii G i J. W dniu dzisiejszym Emitent wyemitował obligacje serii P (raport bieżący nr 2/2017), z których środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu emisji serii G i J. Tym samym proces wykupu obligacji serii G i J został przez Emitenta rozpoczęty i Emitent zobowiązany jest zachować właściwą kolejność spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych serii obligacji tj. Obligacji serii G i J.
Z chwilą rozliczenia wykupu Obligacji serii G i J Emitent niezwłocznie przystąpi do procedury wykupu zaległej liczby Obligacji serii M w liczbie 466 sztuk, z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii M. O rozpoczęciu procedury wykupu (wniosek o zawieszenie notowań Obligacji serii M) oraz o dokonaniu wykupu Obligacji serii M Spółka poinformuje niezwłocznie w formie raportu.
Kolejna okresowa amortyzacja Obligacji serii M przypadająca na dzień 15 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii M w ustalonych terminach.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.