Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2021 2021-06-30 Ocena biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 12/2021 z dnia 3.06.2021 r. , nr 13/2021 z dnia 9.06.2021 r. i nr 14/2021 r. z dnia 10.06.2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości raport biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego za lata 2019-2020 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

raport_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (1396.72KB)

Komunikaty prasowe

.