Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2022 2022-03-31 Zbycie udziałów w spółce zależnej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje, że w dniu 31 marca 2022 roku Spółka sprzedała wszystkie posiadane przez siebie udziały, to jest 1 [jeden] udział w spółce zależnej Incasso FF spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000783191 ["Incasso FF"], za cenę odpowiadającą wartości nominalnej sprzedanego udziału, tj. 100 [sto] złotych.


Jednocześnie Zarządca Spółki informuje, że w dniu 31 marca 2022 roku spółka FF Inkaso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, spółka zależna od Emitenta, w której Spółka posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, sprzedała wszystkie posiadane przez siebie udziały, to jest 49 [czterdzieści dziewięć] udziałów w spółce Incasso FF, za cenę odpowiadającą wartości nominalnej sprzedawanych udziałów, tj. 4900 [cztery tysiące dziewięćset] złotych.
Łączna wartość transakcji jest nieistotna dla wyników finansowych Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.