Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2021 2021-02-17 Zawarcie aneksu do porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S dotyczącego bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 17 lutego 2021 r. zawarty został aneks do zawartego w dniu 21 lipca 2020 r. porozumienia pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Szwedo, Aureus Spółką z o.o., Akura Spółką z o.o., Tarinvest Spółką z o.o., Pactum S.A., Alternative Solution Spółką z o.o. _"Obligatariusze", "Wierzyciele"_ – wierzycielami Spółki, obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę niepublicznych obligacji serii L, P, R i S, na mocy którego zmianie uległ procentowy wskaźnik udziałów pozostawienia w Spółce wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii L,P, R i S oraz z zarządzanego przez Spółkę pakietu wierzytelności należącego do wierzyciela – Tarinvest Spółki z o.o. _"Pakiet Tarinvest"_.

 

O zawarciu porozumienia Emitent informował Raportem Bieżącym nr 50/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

 

Strony przedmiotowego porozumienia postanowiły o zwiększeniu przekazywanych wpływów generowanych z odzyskanych wierzytelności:

 

• Pan Leszek Szwedo, Aureus Spółka z o.o., Akura Spółka z o.o., Tarinvest Spółka z o.o. zobowiązali się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii R i S na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii R i S,

 

• Pactum S.A. zobowiązało się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii L na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii L,

 

• Alternative Solution spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii P,

 

• Tarinvest spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności z Pakietu Tarinvest na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,

 

Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie uległy zmianie.

 

Dodatkowo, w nawiązaniu do informacji zawartych w raportach bieżących nr 50/2020 z dnia 21 lipca 2021 r. oraz nr 17/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Emitent wskazuje, że wskazane w jego treści wartości nominalne obligacji serii L, P, R i S nie uległy żadnym zmianom.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.