Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2016 2016-01-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że ustanowiony został zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości, będących wierzytelnościami znajdującymi się w portfelu Fast Finance S.A.:
1/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu - Kancelarii Prawnej, zabezpieczającej interesy obligatariuszy dla wyemitowanych obligacji.
2/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia 30 grudnia 2015 roku, przy czym Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie Sądu w sprawie wpisu do rejestru zastawów dnia 7 stycznia 2016 r.
3/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze wierzytelności posiadanych przez Emitenta z tytułu nabytych od przedsiębiorstw i instytucji finansowych przeterminowanych wierzytelności masowych.
4/ Z tytułu emisji obligacji Emitent otrzymał środki w wysokości 5 003 618 zł, tym samym wartość tego zobowiązania zabezpieczona zastawem na dzień emisji wynosi 5 003 618 zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności będących przedmiotem zastawu w księgach Emitenta wynosiła na dzień 1 października 2015 roku 50.003.789,84 zł.
5/ Osoba, na rzecz której ustanowiono zastaw, nie jest powiązana z Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.
6/ Aktywa zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.