Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 43/2018 2018-10-25 Powiadomienie Administratora Zastawu o otrzymaniu wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 25 października 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2018 roku, wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu 141 obligacji serii M Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 141 000,00 zł Emitent wykonując swoje obowiązki wynikające z pkt. 5.7(1) lit. a Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz pkt. 21.3 w związku z pkt. 21.1.1 Warunków Emisji Obligacji serii M powiadomił Administratora Zastawu o zaistnieniu przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii M w postaci braku wykupu oraz o powyższym żądaniu przedterminowego wykupu obligacji serii M.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.