Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 17/2018 2018-07-09 Przekazanie środków do KDPW na częściowy wykup obligacji PLFSTFC00087

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku dotyczącego emisji zabezpieczonych obligacji serii M oznaczonych kodem PLFSTFC00087 "Obligacje", Zarząd FAST FINANCE S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z warunkami emisji określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii M "WEO" przeprowadzi w dniu 15 lipca 2018 r. wykup części Obligacji "Okresowa Amortyzacja". W związku z faktem, że dzień wykupu wypada w niedzielę tj. 15 lipca 2018 r., tym samym zgodnie z WEO dniem rozliczenia i wypłaty świadczeń z tytułu wykupu będzie pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wykupu tj. 16 lipca 2018 r.

Okresowa Amortyzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją Obligacji oraz zgodnie z regulacjami określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również zgodnie z warunkami określonymi w Nocie Informacyjnej sporządzonej w związku z notowaniem Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Okresowa Amortyzacja dotyczyć będzie 5% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji tj. w przeliczeniu do liczby całkowitej 466 szt. Ewentualna redukcja wobec liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych Obligatariuszy i tym samym łącznej liczby wykupywanych Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. O dokonaniu wykupu Zarząd Fast Finance S.A., poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji jest dzień 6 lipca 2018 r., a dniem wypłaty świadczeń jest dzień 16 lipca 2018 r. Jednocześnie w związku z zamiarem przeprowadzenia transakcji wykupu Obligacji w ramach Okresowej Amortyzacji Emitent złożył do GPW wniosek o zawieszenie notowań Obligacji począwszy od dnia 3 lipca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. włącznie.
Spółka informuje, że wykup Obligacji nastąpi według wartości nominalnej, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Z chwilą dokonania wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.