Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2022 2022-05-18 Otrzymanie informacji o uchyleniu zabezpieczenia, umorzeniu postępowania, oddaleniu wniosku o zabezpieczenie oraz otrzymanie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer RB 23/2021 z dnia 1.10.2021 r. informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. Spółka otrzymała postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy: w sprawie o sygn. akt X GC 527/21:
- z dnia 18.11.2021 r. dotyczące wstrzymania na mocy art. 396 k.p.c. postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 9.09.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności [na podstawie art. 425 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - "KSH"] ewentualnie o uchylenie [na podstawie art. 422 § 1 KSH] uchwał nr 23-24 oraz uchwał nr 25-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 30 czerwca 2021 roku, do czasu rozstrzygnięcia zażalenia wniesionego na to postanowienie,
- z dnia 16.12.2021 r. dotyczące uchylenia zaskarżonego postanowienia z dnia 9.09.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia i umorzeniu postępowania w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie w zakresie dotyczącym Zarządcy Spółki, z uwagi na fakt, że w postanowieniu jako stronę pozwaną oznaczono Zarządcę Spółki, pomimo, że w pozwie jako strona pozwana oznaczony został Emitent, a zdaniem Sądu nie zachodziły podstawy do występowania Zarządcy w charakterze strony postępowania, gdyż sprawa nie dotyczyła masy układowej,
- z dnia 29 kwietnia 2022 r. dotyczące oddalenia wniosku Pana Marcina Pomirskiego o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności [na podstawie art. 425 § 1 KSH] ewentualnie o uchylenie [na podstawie art. 422 § 1 KSH] uchwał nr 23-24 oraz uchwał nr 25-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 30 czerwca 2021 roku.

 

Sąd jednocześnie zarządził doręczenie odpisu pozwu złożonego przez Pana Marcina Pomirskiego, będącego, wg danych posiadanych przez Spółkę, na dzień datowania pozwu [28.07.2021 r.] akcjonariuszem Spółki [ o zmianie stanu posiadania 281 250 szt. akcji imiennych serii A o numerach od A-000001 do A--281250 na rzecz innego podmiotu Emitent informował w raporcie bieżącym numer RB 22/2021 z dnia 23.09.2021 r.] o stwierdzenie, na podstawie art. 425 § 1 KSH nieważności uchwał nr 23 i 24 oraz uchwał o nr 25-30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 30 czerwca 2021 roku ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powództwa, o uchylenie, na podstawie art. 422 § 1 KSH w/w uchwał zobowiązując Spółkę do wniesienia w terminie 21 dni odpowiedzi na pozew. Emitent wykona zobowiązania Sądu i w przewidzianym terminie wniesie odpowiedź na pozew przedstawiając w odpowiedzi swoje stanowisko w sprawie.

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 r. poz. 757]

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.