Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2013 2013-11-19 Emisja obligacji serii G

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 listopada 2013 roku podjął uchwałę o przydziale 8.600 (osiem tysięcy sześćset) sztuk obligacji serii G, zwykłych, kuponowych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.600.000,00 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych). Obligacje serii G zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

 

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na obsługę prawno-windykacyjną zakupionych wierzytelności oraz na zakup nowych pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

- wielkość emisji: 8.600.000,00 zł

- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000,00 zł

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 15 listopada 2016 roku.

- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;

- zabezpieczenie: w terminie 2 miesięcy od daty emisji ustanowiony zostanie na pierwszym miejscu, do kwoty 30 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności od Cetelem Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A. oraz Eurobank S.A.;

- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);

- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 72 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);

- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii G,

- wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 30.008.183,70 PLN na dzień 22 października 2013r.

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.

 

 

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

Komunikaty prasowe

.