Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2014 2014-12-17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 rok

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 23 lit. g) Statutu podjęła uchwałę nr 1/17/12/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. za 2014 rok. Podmiotem uprawnionym do zbadania powyższego sprawozdania została wybrana Kancelaria Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Gen. Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 513 („Kancelaria Aktywa”). Ponadto, na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd Fast Finance S.A. do zawarcia z Kancelarią Aktywa umowy na przeprowadzenie powyższego badania oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W latach 2011-2014 Kancelaria Aktywa dokonywała badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy odpowiednio 2010, 2011, 2012 i 2013 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych w latach 2011-2014.

Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.