Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 6/2024 2024-04-03 Nałożenie kary pienieżnej przez KNF

Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. roku została doręczona Spółce decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 100 000 zł. w związku z:
- niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w zakresie informacji okresowych, w związku z nieprzekazaniem w terminie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 oraz
- nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w zakresie informacji okresowych, w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018.

 

Spółka analizuje decyzję i jej skutki dla potrzeb podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, w tym złożenia do Komisji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nałożona kara ma znaczenie dla dalszego funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych, co wpisuje się m.in. w ryzyko podawane przez Emitenta w raportach okresowych.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.