Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 26/2020 2020-03-18 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r., że w związku z koniecznością zakończenia w pierwszej kolejności badania sprawozdania finansowego za 2018 rok przez biegłego rewidenta o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2020 w dniu 30 stycznia 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 16/2020 w dniu 26 lutego 2020 roku zaplanowanego na dzień 31 marca 2020 roku, a także z uwagi na konieczność uwzględnienia w sprawozdaniach Spółki dodatkowych ryzyk związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, podaje nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe poddane przeglądowi lub badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską raportem z przeglądu lub sprawozdaniem z badania – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.