Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 48/2018 2018-11-05 Otrzymanie wezwania do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii M od obligatariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 25 września 2018 roku i raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 15 października 2018 roku Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w związku z niewypłaceniem w dniu płatności, tj. 15 października 2018 roku, odsetek od obligacji serii M otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2018 roku, od obligatariusza serii M wezwanie do dokonania przymusowego przedterminowego wykupu 307 obligacji serii M Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 307 000,00 zł wraz z zaległymi odsetkami w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
W związku z powyższym, Emitent wykonując swoje obowiązki wynikające z pkt. 5.7(1) lit. a Umowy o Ustanowienie Administratora Zastawu z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz pkt. 21.3 w związku z pkt. 21.1.1 Warunków Emisji Obligacji serii M powiadomił Administratora Zastawu o zaistnieniu przypadku naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii M w postaci braku wykupu oraz o powyższym żądaniu przedterminowego wykupu obligacji serii M.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.