Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2022 2022-12-22 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 22.12.2022 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ["KNF"] postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm., dalej: "ustawa o ofercie"] w związku z podejrzeniem:
- niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w zakresie informacji okresowych, w związku z nieprzekazaniem w terminie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 oraz
- nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w zakresie informacji okresowych, w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018.

Spółka jednocześnie informuje, iż KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.