Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 1/2010 2010-01-16 Podpisanie umowy organizacji programu emisji obligacji

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 15.01.2010 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Domem Maklerskim Banku BPS, której przedmiotem jest przeprowadzenie emisji obligacji w kilku transzach w roku 2010 na kwotę 30 milionów złotych. Umowa nie zawiera zobowiązania do gwarantowania emisji. Informacje o dojściu do skutku emisji emitent przekaże odrębnymi raportami. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalsze zakupy pakietów wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.