Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2023 2023-05-29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31.01.2023 r., raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 23.04.2023 r., raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 2.05.2023 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 12.05.2023 r. informuje, że w związku z trwającym brakiem należytej współpracy biura rachunkowego ze Spółką i firmą audytorską w toku prac nad badaniem sprawozdania finansowego Społki za rok 2022, pomimo zapewnień biura rachunkowego co do tej współpracy i licznych deklaracji, w ocenie zarówno Spółki jak i firmy audytorskiej, niedostateczna współpraca biura rachunkowego uniemożliwiła firmie audytorskiej zakończenie prac nad badaniem sprawozdania finansowego w wcześniej uzgodnionych terminach i przedłożenie opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Spółce jak i jej organom.


Mając na względzie powyższe, na dzień 30.05.2023 r. zaplanowano dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki na którym omówione zostaną powyższe kwestie jak i w porozumieniu z firmą audytorską, Zarządem Spółki i Nadzorcą wykonania układu uzgodniony zostanie termin zakończenia prac nad sprawozdaniem i przekazanie opinii firmy audytorskiej organom Społki. Termin zakończenia prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok 2022 determinować będzie ustalenie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r., skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.