Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2014 2014-07-23 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 23 ust. 1 pkt g) Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Podmiotem uprawnionym do przeglądu powyższego sprawozdania została wybrana Kancelaria Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Gen. Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 513 („Kancelaria Aktywa”). Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd Fast Finance S.A. do zawarcia z Kancelarią Aktywa umowy na przeprowadzenie powyższego badania oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.
Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Kancelarii Aktywa. W latach 2011, 2012 i 2013 Kancelaria Aktywa dokonała badań rocznych sprawozdania finansowych za rok obrotowy odpowiednio 2010, 2011 i 2012 oraz przeglądów sprawozdań finansowych za I półrocze 2011, 2012 i 2013 rok. Następnie, w roku 2014 Kancelaria Aktywa dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.