Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2023 2023-05-02 Informacja na temat publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] informuje, że dzisiaj przekaże do publicznej wiadomości raport okresowy - raport roczny za rok 2022 - jednostkowy i skonsolidowany zawierający sprawozdanie finansowe wraz z sprawodaniem z działalności bez raportu z badania tego sprawozdania przez firmę audytorską.


Po zakończeniu roku obrotowego 2022 u Emitenta nastąpiła zmiana Zarządu. Nowopowołany Zarząd zidentyfikował problemy komunikacyjne na linii Spółka biuro rachunkowe; biuro rachunkowe - firma audytorska, co miało bezpośredni wpływ na pracę firmy audytorskiej nad badaniem sprawozdania finansowego. Pomimo zaangażowania i wysiłków podejmowanych przez firmę audytorską nie mogła ona z przyczyn od niej niezależnych ukończyć badania sprawozdania finansowego Spółki w umówionych ze Spółką terminach i przedłożyć opinii zarówno Spółce jak i jej organom do daty planowanej publikacji raportów okresowych. W terminie nie później niż do 12.05.2023 r. Emitent wraz z firmą audytorską uzgodni termin zakończenia badania nad sprawozdaniem i przekazanie opinii organom Spółki.

 

Obecny Zarząd, pomimo, że powołany został po zakończeniu roku obrotowego, którego dotyczy raport okresowy uznał, że zasadnym jest prezentacja danych finansowych wraz z sprawozdaniem Zarządu do wiadomości publicznej z zastrzezeniem, że prezentowane dane nie są przebadane przez frimę audytorską i mogą ulec zmianie, co w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie niezwłocznie zakomunikowane.


Niezaleznie od powyższego po ustaleniach z firmą audytorską i Radą Nadzorczą Spółki podane zostaną dane dotyczące publikacji pełnego zakresu raportu okresowego.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.