Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 72/2020 2020-09-30 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _dalej: "Spółka", "Emitent"_ wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 

Zgodnie z ww. ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej.

 

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_, w godzinach od 10:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

 

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

 

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@fastfinance.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.