Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 52/2019 2019-11-20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2020 roku.
Podmiotem uprawnionym do badania powyższych sprawozdań została wybrana – Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 529 (uchwała 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Wybór, o którym mowa powyżej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarządcę Spółki w osobie Pana Lesława Hnata do zawarcia z podmiotem uprawnionym do badania powyższych sprawozdań – Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy na przeprowadzenie badań i przeglądów powyższych sprawozdań finansowych.
Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2019 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2020 rok.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wojciech Horoch - Pełnomocnik

 

Komunikaty prasowe

.