Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2018 2018-02-07 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 i 2018 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 23 lit. g) Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2017 i 2018 rok.


Podmiotem uprawnionym do badania powyższych sprawozdań zostało wybrane Biuro Obrachunkowe Wylegała Teresa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, Dąbroszyńska 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 731 ("Biuro Obrachunkowe"). Wybór, o którym mowa powyżej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd FAST FINANCE S.A. do zawarcia z Biurem Obrachunkowym umowy na przeprowadzenie powyższych badań oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.


Emitent nie korzystał dotychczas z usług Biura Obrachunkowego.
Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. odpowiednio za 2017 i 2018 rok.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.