Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 25/2017 2017-08-11 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
Podmiotem uprawnionym do badania powyższych sprawozdań został wybrany Zakład Badań Finansowych "KRYTER“ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 9/3, 50-071 Wrocław, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 837 "ZBF KRYTER". Wybór, o którym mowa powyżej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd FAST FINANCE S.A. do zawarcia z ZBF KRYTER umowy na przeprowadzenie przeglądu powyższych sprawozdań finansowych oraz uzgodnienie wysokości wynagrodzenia.
Emitent korzystał już z usług ZBF KRYTER. ZBF KRYTER dokonał badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2015 i 2016 jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za I półrocze 2016 r. Umowa zostanie zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.