Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2016 2016-03-11 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego Emitenta za 2015 rok.

 

Raport roczny Emitenta za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 15 marca 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w powyższym harmonogramie pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.