Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2017 2017-05-15 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że dniu 15 maja 2017 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku dokonano zmian zasad rachunkowości, które mają istotny wpływ na wielkość danych finansowych prezentowanych za porównywalne okresy.
Zmiany dokonano w zakresie sposobu prezentacji przychodów przyszłych okresów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Dotychczas równowartość zakupionych i zweryfikowanych należności od dłużników (w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe) znajdowała odzwierciedlenie w pasywach w pozycji „Przychody przyszłych okresów”, natomiast koszt zakupu rozliczany w czasie wykazywany był w pozycji „Pozostałe aktywa”.
Obecnie wielkości prezentowane w pozycji „Przychody przyszłych okresów” pomniejszone zostały o koszt zakupu rozliczany w czasie.
Zmiana sposobu prezentacji spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej. W prezentowanym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekształcono także dane finansowe za okres porównywalny, tj. na dzień 31 marca 2016 r.


W załączonej do niniejszego raportu tabeli przedstawiono wpływ zmian na wysokość sumy bilansowej.


Zmian dokonano także w zakresie prezentacji:
- Pozostałych przychodów operacyjnych – dotychczas przychody uzyskiwane z tytułu najmu oraz zarządzania Funduszem Inwestycyjnym wykazywane były w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z w/w tytułów wykazane zostały wraz z przychodami z działalności podstawowej.
- Zysku (straty) ze sprzedaży wierzytelności – dotychczas w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazywano wynik na sprzedaży (zysk lub stratę), w kwartalnym sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano zmiany w tym zakresie – wykazano oddzielnie przychody ze sprzedaży wierzytelności oraz koszty dotyczące sprzedaży.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

RB_2017-16_Wplyw_zmian_na_wysokosc_sumy_bilansowej (169.40KB)

Komunikaty prasowe

.