Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2019 2019-03-15 Otrzymanie oświadczenia od Administratora obligacji serii P

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta i spółki zależnej Emitenta – FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako poręczyciela, oświadczenie administratora obligacji serii P (BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o braku zapłaty przez FAST FINANCE S.A. należności wynikających z obligacji serii P.
Oświadczenie zostało złożone w związku z nieterminowym regulowaniem przez Emitenta zobowiązań wynikających z obligacji serii P i niedokonaniem, pomimo wezwania, wcześniejszego wykupu przez Emitenta 5.689 obligacji serii P poprzez zapłatę kwoty 5.265.169,50 zł, powiększonej o koszty odsetek oraz kwotę 1.020.487,50 zł tytułem obowiązkowego wcześniejszego wykupu 1.125 obligacji serii P, co łącznie stanowiło kwotę 6.463.324,47 zł. Do dnia dzisiejszego Emitent nie zapłacił kwoty 5.435.685,20 zł.
Powyższe oświadczenie zostało złożone jako wymóg określony w oświadczeniach o poddaniu się egzekucji złożonych przez Emitenta oraz spółkę zależną w dniu 23 listopada 2018 roku i stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z przedmiotu zastawu do maksymalnej kwoty 17.065.500,00 zł w zakresie zapłaty przez Emitenta wierzytelności pieniężnych wynikających z obligacji serii P.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.