Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 64/2020 2020-09-02 Zawarcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii R

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 2 września 2020 r. pomiędzy Spółką a wszystkimi obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii R _dalej: "Obligacje serii R"_ w ilości 1378 o łącznej wartości nominalnej 1.378.000,00 zł oraz administratorem zabezpieczeń zawarte zostało porozumienie, na mocy którego całe zobowiązanie Spółki z tytułu Obligacji serii R, które łącznie z odsetkami _naliczonymi na dzień 31 lipca 2020 r._ wynosi 2.966.815,50 zł _w całości wymagalne_, zostało podzielone na 2 części:

 

a_ zobowiązanie w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wartości nominalnej _kwota wykupu_ 430 Obligacji serii R, które na mocy porozumienia pozostanie objęte zabezpieczeniem ustanowionym wcześniej dla wszystkich obligacji serii R _zastaw rejestrowy na posiadanym przez Spółkę portfelu wierzytelności wycenionym na dzień 29.07.2020 r. na 430 tys. zł_ – to zobowiązanie nie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne,

b_ zobowiązanie w kwocie 2.536.815,50 zł z tytułu wartości nominalnej _kwota wykupu_ 948 Obligacji serii R oraz odsetek od 1378 _wszystkich_ Obligacji serii R, w stosunku do której zniesione zostanie ustanowione wcześniej zabezpieczenie – to zobowiązanie będzie objęte układem w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Strony ustaliły, że zobowiązanie, o którym mowa w powyższej lit. a_ zostanie spłacone z wpływów z przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2020, tj. w ten sposób, że 60% comiesięcznych wpływów z przedmiotu zabezpieczenia będzie przeznaczana na spłatę. Strony dopuszczają również możliwość spłaty z wolnych środków posiadanych przez Spółkę.

W związku z powyższym w dniu 2 września 2020 r. zawarte zostały również następujące aneksy wprowadzające powyższe ustalenia:
- aneks do warunków emisji Obligacji serii R,
- aneks do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego pomiędzy Spółką a administratorem zabezpieczeń.

Aneksem do warunków emisji Obligacji serii R została dokonana zmiana oprocentowania z dotychczasowego w wysokości czterokrotności stopy lombardowej ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej na 10% w skali rocznej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.