Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2012 2012-03-23 Emisja obligacji serii D

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2012 roku, Emitent wyemitował 30.000 obligacji kuponowych zabezpieczonych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych). Obligacje serii D zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).

 

Cel emisji obligacji:
Zwiększenie skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta przez zakupy nowych pakietów wierzytelności detalicznych od banków.

 

Rodzaj emitowanych obligacji:
1) Obligacje są obligacjami na okaziciela.
2) Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach.
3) Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
4) Obligacje są zabezpieczone.
5) Obligacje są obligacjami kuponowymi. Kupon jest płatny w okresach półrocznych.

 

Wielkość emisji:
30.000 sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
Wartość nominalna obligacji serii D wynosi 1.000 zł (tysiąc złotych).
Wartość emisyjna obligacji serii D wynosi 1.000 zł (tysiąc złotych).

 

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie wskaźnika WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN powiększonego o marżę w wysokości 7,50 %.
Kwota odsetek od każdej obligacji zostanie naliczona dla danego półrocznego okresu odsetkowego i będzie płatna w każdym dniu płatności odsetek. Obligacje serii D zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 23 marca 2015 roku. Kwota wykupu jednej obligacji jest równa wartości nominalnej tej obligacji.

 

Wysokość i formy zabezpieczenia wraz z oznaczeniem podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
W celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z emisji obligacji serii D ustanowiony został do kwoty 45.263.583,38 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem groszy) zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z ugód zawartych z dłużnikami dotyczących zasad spłaty kredytów i pożyczek przelanych na Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelności zawartych z: Santander Consumer Bank S.A., Euro Bank S.A., P4 Sp. z o.o. oraz Santander Consumer Bank S.A.
Emitent poddał się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego, która obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji serii D. Obligatariuszom przysługuje prawo do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

 

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Łączna wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynosi: 50.306.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta sześć tysięcy złotych).
Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta (łącznie z obligacjami serii D) do dnia wykupu obligacji serii D, tj. do dnia 23 marca 2015 roku wynosi: 90.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych).

 

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Efekty przedsięwzięć Emitenta, tj. zakup kolejnych pakietów wierzytelności detalicznych od banków będą przekazywane do wiadomości publicznej w postaci raportów bieżących. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego:
Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez uprawnionego biegłego, który 21 lutego 2012 roku wycenił przedmiot zabezpieczenia według stanu na dzień 16 lutego 2012 roku na kwotę 45.263.583,38 PLN (czterdzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem groszy).

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.