Raport bieżący

2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2014 2014-08-01 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP S.A.) aneks do znaczącej umowy dotyczącej zakupu pakietu wierzytelności zawartej pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A., Fast Finance Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fast Finance NSFIZ”) a PKO BP S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku.
Zgodnie z treścią podpisanego aneksu i wcześniejszymi zapisami umowy dotyczącymi dookreślenia ostatecznej ceny nabycia pakietu wierzytelności od PKO BP S.A., całkowita cena zakupionego pakietu została zmniejszona z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 5 933 852,70 zł. Zmniejszenie ostatecznej ceny nabycia wynika z wykluczenia części wierzytelności z zakupionego pakietu przez PKO BP S.A. oraz z pomniejszenia ceny pakietu o wartość wierzytelności spłaconych przez dotychczasowych dłużników, których suma zostanie w całości przekazana Fast Finance NSFIZ przez PKO BP S.A. W związku z powyższym zmniejszeniem ostatecznej ceny nabycia opisywanego pakietu, kwota 346 083,30 zł zostanie przekazana na konto bankowe Fast Finance NSFIZ w terminie 14 dni od dnia podpisania opisywanego aneksu. Różnica w kwocie 20.064,00 zł pomiędzy pierwotną ceną nabycia pakietu wierzytelności a ostateczną ceną nabycia i kwotą zwracaną Fast Finance NSFIZ wynika z kosztów zarządzania pakietem wierzytelności przez PKO BP S.A. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia pakietu wierzytelności na rzecz Fast Finance NSFIZ.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.