Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2021 2021-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _"KSH"_ w zw. z art. 402_1_ § 1 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283b _dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopionowała sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

01_ZWZ_2020_ogloszenie_20210603.pdf (145.68KB)
02_ZWZ_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (306.15KB)
03_liczba_akcji_ZWZ.pdf (112.46KB)
04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik_ZWZ.pdf (297.74KB)
05_wzor.pelnomocnictwa_ZWZ.pdf
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf (829.88KB)
Sprawozdanie_RN_z_oceny.pdf (178.71KB)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf (178.27KB)

Komunikaty prasowe

.