Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2010 2010-03-26 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - KOREKTA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym przekazanym przez ESPI w dniu wczorajszym podano błędny numer raportu i podstawę prawną.

 

Poprawny numer raportu to 1/2010, a podstawa prawna to art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

W pozostałym zakresie treść nie ulega zmianie.

 

Pełna treść raportu:

Dopuszczenie akcji Fast Finance SA do obrotu giełdowego na rynku równoległym oraz ustalenie daty pierwszego notowania. Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym (Głównym Rynku GPW) w trybie zwykłym następujących akcji zwykłych na okaziciela Fast Finance SA, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLFSTFC00012", o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda: 40.000.000 (40 mln) akcji serii B oraz 15.000.000. (15 mln) akcji serii C. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FASTFIN" i oznaczeniem "FFI". Uchwała o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego weszła w życie z dniem jej podjęcia, to jest w dniu 24 marca 2010r. Pierwsze notowanie wyżej wymienionych akcji Emitenta odbędzie się dnia 30 marca 2010 r. Podstawa prawna - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.