Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2021 2021-07-09 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarządca spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje że w dniu 9 lipca 2021r. Pan Michał Nazim – Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 lipca 2021r. Rezygnacja została złożona bez podania przyczyny.Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.