Raport bieżący

2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2015 2015-08-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2015 roku:

 

1. Jacek Daroszewski
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%;

 

2. Jacek Krzemiński
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.