Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2024 2024-06-28 Zobowiązania pozaukładowe

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z weryfikacją rozliczeń pozaukładowych z wierzycielami, którzy nabyli lub przejęli w ramach rozliczeń ze Spółką pakiety wierzytelności przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, a z których wierzytelności powstawały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zidentyfikowano na dzień 28.06.2023 r. wpłaty dłużników wierzycieli na konto Spółki, które należne są wierzycielom, w wysokości łącznej 2.587.111,01 złotych.

 

W związku z powyższym, w wyniku porozumienia z wierzycielami, w dniu 28.06.2024 r. Spółka ustanowiła hipoteki na rzecz wierzycieli zabezpieczającą wierzytelności na nieruchomościach stanowiących własność Spółki.

 

W zakresie harmonogramu przekazywania środków wierzycieli na ich rachunki bankowe Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami. Wyniki rozmów z wierzycielami co do terminów i wysokości spłat będą mieć znaczenie dla funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych co wpisuje się m.in. w ryzyko podawane przez Spółkę w raportach okresowych związanych z realizacją zatwierdzonego układu i realizacją zobowiązań po zatwierdzeniu układu.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.