Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2019 2019-05-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku:

 

Jacek Krzemiński
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 16.249.847,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 59,09%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%.

 

Marcin Pomirski
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 11.250.000,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 40,91%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 29,03%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 512 ze zm.).

 

Tomasz Mihułka CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

Komunikaty prasowe

.