Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2018 2018-09-28 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym przekazuje w formie protokołu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 września 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

2018-09-27 FF SA NWZA Protokol.pdf (292.21KB)

Komunikaty prasowe

.