Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 37/2020 2020-04-28 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_, informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. i nr 26/2020 z dnia 18 marca 2020 r., że w związku z utrudnieniami wynikającymi z pandemii wirusa SARS-CoV-2, jak również w związku z wydanym w dniu 7 kwietnia 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych _Dz.U. z 2020 r., poz. 622_, podaje nowe terminy publikacji:
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego dane, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dane jednostkowe_ – nie później niż do dnia 15 maja 2020 roku,
- raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok poddanych badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską sprawozdaniem z badania – nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.