Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 24/2023 2023-11-23 Informacja na temat publikacji raportu okresowego

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] informuje, że dzisiaj przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z harmonogramem publikacji, raport okresowy - raport kwartalny za III kwartał 2023r.
Przekazywany raport kwartalny jest raportem jednostkowym. Emitent informował raportem bieżącym nr RB 21/2023 z dnia 20.09.2023 r., że zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce zależnej.
Na dzień kończący III kwartał 2023 r. tj, na dzień 30.09.2023 r. oraz na dzień publikacji raportu kwartalnego Emitent nie posiada udziałów/ akcji w jednostkach, które podlegałyby konsolidacji.

 

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.