Raport bieżący

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wszystkie wymagane środki pieniężne na częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M ("Okresowa Amortyzacja"), który zgodnie z warunkami emisji pierwotnie miał zostać dokonany w dniu 15 stycznia 2017 r. i rozliczony w pierwszym dniu roboczym tj. w dniu 16 stycznia 2017 roku. W ramach przedmiotowego wykupu okresową amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł. Uwzględniając powyższe wykup jednej obligacji zostanie rozliczony w kwocie 1 006,62 zł, z czego 6,62 zł stanowią odsetki liczone od dnia 15 stycznia 2017 r. (pierwotnego dnia wykupu) do dnia dzisiejszego.

 

Ponadto środki pieniężne przekazane przez Emitenta do KDPW uwzględniają wartość wszystkich należnych odsetek Obligatariuszom serii M.

 

Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.