Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2022 2022-12-15 Otrzymanie korespondencji e-mail - korespondencja od firmy audytorskiej

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] informuje, że w dniu 15.12.2022 r. zapoznał sie z treścią korespondencji e-mail przesłanej przez pracownika firmy audytorskiej, w których to korespondencjach załączone zostały skany pism firmy audytorskiej Pol-Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawierające w swej treści:
- w stosunku do Emitenta wypowiedzenie z dniem 14 grudnia 2022 r. umowy nr 3/B/2021 dotyczącej przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. w związku z brakiem zapłaty za fakturę nr 105/09/2022 z dnia 30.09.2022 r.,


- w stosunku do jednostki zależnej od Emitenta - spółki FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["FF Inkaso", "Spółka zależna"] wypowiedzenie z dniem 14 grudnia 2022 r. umowy nr 4/B/2021 dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego FF Inkaso sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z art. 66 ust. 7 pkt 3.

 

Zarządca wraz z Zarządami Emitetenta i Spółki zależnej podejmie się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, gdyż zdaniem Emitenta działania podjęte przez firmę audytorską opisane powyżej są nieważne zgodnie z zawartymi umowami przez Emitenta, gdyż umowy zawarte z Emitentem i Spółką zalezną przewidują, iż wszelkie jej zmiany jak i odstąpienie od umów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.