Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 37/2018 2018-10-02 Powołanie Prezesa Zarządu FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 1 października 2018 roku uchwałą nr 4/09/2018 Rada Nadzorcza Emitenta powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kiełczewskiego.

 

Informacje o Panu Andrzeju Kiełczewskim

Andrzej Kiełczewski studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie w Sztokholmie i w Uppsali. Rozpoczął działalność zawodową w Szwecji, a kolejne doświadczenia i wiedzę zdobywał pracując dla firm szwedzkich, szwajcarskich, francuskich i angielskich. Pełnił funkcje konsultanta, doradcy zarządu, prezesa zarządu, członka zarządu, członka rady nadzorczej. Od 2004 do 2010 roku był związany z Grupą Crédit Agricole pełniąc funkcję doradcy zarządu, kolejno w EFL i w LUKAS Banku.

 

Posiada również uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa oraz do wykonywania funkcji syndyka masy upadłościowej.

 

Pan Andrzej Kiełczewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

 

Komunikaty prasowe

.