Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 2/2024 2024-01-31 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757], [dalej "Rozporządzenie"], niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2024 roku:

- raport roczny za 2023 r. - 30.04.2024 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2024 r. - 24.05.2024 r.,
- raport półroczny za I półrocze 2024 r. - 24.09.2024 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - 22.11.2024 r.

Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego [§ 79 ust. 2 Rozporządzenia].Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.