Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 30/2019 2019-08-10 Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 09.08.2019 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dwa wnioski o zawezwanie do próby ugodowej:
1) byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Daroszewskiego o zapłatę na rzecz Emitenta sumy pieniężnej w kwocie 14 973 541,22 zł., w terminie 14 dni od zawarcia ugody, tytułem zwrotu pobranych bezpodstawnie zdaniem Spółki kwot z jej kasy oraz rachunku bankowego,
2) byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Daroszewskiego oraz byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i byłego Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kiełczewskiego o solidarną zapłatę na rzecz Emitenta sumy pieniężnej w kwocie 15 248 052,97 zł., w terminie 14 dni od zawarcia ugody, wynikającej pierwotnie z zawartych bez zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta umów pożyczek opiewających łącznie na sumę kapitału 10 557 054 zł., w których Spółkę reprezentowali w/w, a następnie wynikającej z zawartej przez Pana Jacka Daroszewskiego umowy o uznanie długu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.