Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2018 2018-07-02 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FAST FINANCE S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.) informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Daroszewskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 29 czerwca 2018 roku, o następującej treści:

 

"Niniejszym występując jako akcjonariusz spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407 (dalej "Spółka", "Emitent"), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce był dzień 28 czerwca 2018 roku, tj. dzień zawarcia ze Spółką dwóch umów sprzedaży odpowiednio: 5.625.000 akcji imiennych serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 225.000 zł oraz 5.007.981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,04 grosze każda i łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł. Jednocześnie informuję, że obie umowy zostały zawarte pod warunkiem rozwiązującym polegającym na nie wyrażeniu zgody na zawarcie powyższych umów przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwał podjętych w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia każdej z umów.

Przed zmianą udziału posiadałem łącznie 10 632 981 akcji Spółki reprezentujących 42,53 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 16 257 981 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 44,85 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 5 625 000 sztuk akcji imiennych serii A reprezentujących 22,50 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 5 007 981 sztuk akcji na okaziciela serii B i C Spółki reprezentujących 20,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 5 007 981 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,82 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
W wyniku zawarcia ww. umów sprzedaży, obecnie nie posiadam akcji Emitenta.
Jednocześnie informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie."

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Wykonujący czynności członka zarządu
Wojciech Horoch - Prokurent

Komunikaty prasowe

.